About us

en

HEALTHY CIVIL SOCIETY | SOCIAL USEFULNESS | POSITIVE THINKING

A platform of socially responsible and positive thinking people

Dear friends!
Social Harmony is an open community that unites globally and positively thinking people who are inspired by ideas of Sustainable Development and social responsibilities. Social Harmony is an international non-governmental organization (INGO) that is a legal structure for implementation of the Community ideas and social projects.

Our mission is bringing together and support to active and positively thinking people in their efforts to build up such relations that enhance Sustainable Development of society. This goal is achieved by means of popularization and implementation of the concept of Responsible Consumption, as well as healthy lifestyle, raising ecological awareness coupled with carrying out various social activities aimed at fixing problems caused by ignorance, selfishness, and lack of knowledge. Mutual Accountability and Responsible Consumption is a concept of relation within a society between authorities, communities and business.

We make every effort to:
• contribute to development of the civil society as a crucial condition for the modern democracy;
• develop cooperation of local communities, authorities and businesses in order to create a human friendly and socially harmonized environment;
• promote the idea of Sustainable Development with a focal point on Responsible Consumption ;
• enhance mutual respect and friendship between people regardless their age, gender, race, ideology, religion and income;
• promote responsible and talented youths;
• protect environment and animal rights;
• advocate and popularize family values;
• conduct of physical culture actions, sport activity, summer camping, green tourism;
• promote manufacture and consumption of organic healthy food, and ecologically friendly products;
• support to student self-governing.

In order to fulfill these tasks we focus on such activity as:
• propagation of our goals, dissemination of information and issue of printing materials;
• implementation of projects focused on democracy, community development and ecology;
• conduct of festivals, meetings, public rallies and sport events;
• public advocacy;
• cooperation with and support of other non-governmental organizations and political parties;
• carrying out independent public researches and investigation.

Here we are!

ua

ЗДОРОВЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО | СОЦІАЛЬНА КОРИСНІСТЬ | ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ

Платформа соціально відповідальних і позитивно мислячих людей

Дорогі друзі! 
Social Harmony це відкрита спільнота, яка об'єднує глобально і позитивно мислячих людей, натхнених ідеями сталого (збалансованого) розвитку суспільства та соціальної відповідальності. 
 Міжнародна громадська організація "Соціальна гармонія" (INGO Social Harmony), як неурядова (неприбуткова) організація, створена установчою асамблеєю 26 серпня 2011 і впевнено розвивається на волонтерських засадах, просуваючи цілі, пропагуючи своє бачення світу і прагнення до розбудови сталого громадянського суспільства. Для повноцінного і інтенсивного розвитку ми вітаємо будь-яке партнерство і відкриті до співпраці з бізнесом, державними органами, різними організаціями, фондами, громадськими та політичними лідерами в рамках наших цілей та ідей.

Наша місія полягає у згуртуванні та підтримці людей з активною позицією та позитивним ставленням до життя у їхніх прагненнях побудувати такі стосунки, які сприяють сталому розвитку суспільства. Місія втілюється у життя через поширення і реалізацію ідей "відповідального споживання", здорового способу життя, розвиток екологічної свідомості та подолання суспільних проблем, спричинених невіглаством, егоїзмом, браком знань та інформації.

Ми спрямовуємо свої зусилля на:
— розвиток громадянського суспільства на засадах демократії, як умови для досягнення соціальної гармонії;
— сприяння розвитку співпраці між місцевими громадами, владою та бізнесом з метою створення людяного та соціально гармонізованого середовища;
— пропагування ідеї "відповідального споживання";
— зміцнення взаємоповаги та дружби між людьми незалежно від їхнього віку, статі, релігійних переконань, раси та статків;
— підтримку і просування талановитої, соціально активної молоді у суспільстві;
— розвиток екологічної свідомості та культури, захист тварин;
— захист і популяризація сімейних цінностей;
— сприяння розвитку спорту і фізичної культури;
— сприяння розвитку соціальних і підприємницьких молодіжних ініціатив та студентського самоврядування;
— сприяння розвитку культури, освіти, науки та формування глобально мислячого та національно відповідального громадянина;
— популяризацію туризму, в тому числі зеленого, на національних та міжнародному рівнях;
— сприяння формуванню культури споживання екологічно чистих продуктів харчування і напоїв та громадську підтримку їх виробників.

У своїх діях ми:
— розповсюджуємо інформацію і пропагуємо свої ідеї;
— реалізовуємо соціально і екологічно значущі проекти;
— проводимо і підтримуємо колективні заходи (фестивалі, збори, акції тощо);
— ідейно, організаційно та матеріально підтримуємо інші об'єднання громадян, діяльність яких сприяє реалізації цілей і завдань Соціальної Гармонії;
— співпрацюємо з різними партіями та громадськими об'єднаннями на партнерських засадах і в межах власних інтересів;
— проводимо незалежні громадські соціологічні дослідження;
— представляємо і захищаємо інтереси своїх членів у державних органах, підприємствах та громадських організаціях.

Here we are!

ru

ЗДОРОВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ | ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

 Платформа социально ответственных и позитивно мыслящих людей 

Дорогие друзья! 
 Social Harmony
 это открытое сообщество, которое объединяет глобально и позитивно мыслящих людей, вдохновленных идеями устойчивого (сбалансированного) развития общества и социальной ответственности.

Международная общественная организация "Социальная гармония" (INGO Social Harmony), как неправительственная (неприбыльная) организация, создана учредительной ассамблеей 26 августа 2011 года и уверенно развивается на волонтерских началах, пропагандируя свое видение мира и стремление к построению устойчивого гражданского общества. Для полноценного и интенсивного развития мы приветствуем любое партнерство и открыты к сотрудничеству с бизнесом, государственными органами, различными организациями, фондами, общественными и политическими лидерами в рамках наших целей и идей.

Наша миссия заключается в объединении и поддержке людей с активной позицией и позитивным отношением к жизни в их стремлении построить такие отношения, которые способствуют устойчивому развитию общества. Миссия воплощается в жизнь через распространение и реализацию идей "ответственного потребления", здорового образа жизни, развитие экологического сознания и преодоления социальных проблем, вызванных невежеством, эгоизмом, недостатком знаний и информации.

Мы направляем свои усилия на:
— развитие гражданского общества на принципах демократии, как условия для достижения социальной гармонии;
— содействие развитию сотрудничества между местными общинами, властью и бизнесом с целью создания человечной и социально гармонизированной среды;
— пропаганду идеи "ответственного потребления"; 
— укрепление взаимоуважения и дружбы между людьми независимо от их возраста, пола, религиозных убеждений, расы и состояния;
— поддержку и продвижение талантливой, социально активной молодежи в обществе;
— развитие экологического сознания и культуры, защиту животных;
— защиту и популяризацию семейных ценностей;
— содействие развитию спорта и физической культуры;
— содействие развитию социальных и предпринимательских молодежных инициатив и студенческого самоуправления;
— содействие развитию культуры, образования, науки и формирования глобально мыслящего и национально ответственного гражданина;
— популяризацию туризма, в том числе зеленого, на национальных и международном уровнях;
— содействие формированию культуры потребления экологически чистых продуктов питания и напитков и общественную поддержку их производителей.

В своих действиях мы:
— распространяет информацию и пропагандирует свои идеи;
— реализуем социально и экологически значимые проекты;
— проводим и поддерживаем коллективные мероприятия (фестивали, сборы, акции и т.п.);
— идейно, организационно и материально поддерживаем другие объединения граждан, деятельность которых способствует реализации целей и задач Социальной Гармонии;
— сотрудничаем с различными партиями и общественными объединениями на партнерской основе и в рамках собственных интересов;
— проводим независимые общественные социологические исследования;
— представляем и защищаем интересы своих членов в государственных органах, предприятиях и общественных организациях.

Here we are!

Добавить комментарий